Grija pentru Mediu

Protecţia mediului la SC Argus SA Constanta a constituit şi este o preocupare permanentă şi responsabilă a întregului personal. Sunt stabilite şi implementate cerinţe specifice care să conducă la minimizarea impactului asupra mediului ca urmare a desfăşurării activităţii.

Cerinţele stabilite derivă atât din aplicarea reglementărilor specifice domeniului industriei alimentare şi a legislaţiei de mediu, cât şi din cerinţele standardului ISO 14001:2004.

Prima certificare a sistemului de mediu a fost obţinută în anul 2006, menţinerea acesteia făcându-se anual. Menţinerea certificării este o dovada şi o garanţie a îndeplinirii angajamentelor asumate de către SC Argus SA prin politica de mediu.

Sunt stabilite principii clare care stau la baza desfăşurării activitaţilor care pot avea impact asupra mediului. Mai jos sunt enumerate câteva dintre ele:

 • Promovarea conştiinţei de mediu în rândul angajaţilor noştri şi a celor care lucrează în numele nostru
 • Luarea deciziilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi alte cerinţe referitoare la mediu
 • Promovarea tehnologiilor performante şi ecologice în acelaşi timp
 • Eficientizarea utiliză rii energiei electrice, combustibililor şi carburanţilor, ca formă de economisire a resurselor naturale şi financiare
 • Prevenirea poluării prin mecanisme de control şi utilizarea unor practici care împiedică poluarea
 • Reducerea cantităţii de deşeuri rezultate din activităţile proprii şi valorificarea eficientă şi ecologică a deşeurilor recuperabile
 • Reducerea impacturilor negative asupra mediului produse de emisiile de gaze şi pulberi şi apele tehnologice uzate rezultate din procesele şi activităţile noastre
 • Crearea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii noştri, solicitându-le şi încurajându-i să crească nivelul calitativ şi ecologic al produselor.

SC Argus SA deţine autorizaţie de mediu nr.169/10.05.2010 valabilă 10 ani. Monitorizarea mediului se face în conformitate cu condiţiile impuse de autoritatea de mediu :

 • indicatorii de calitate a apei uzate
 • emisii centrala termică
 • gestiunea deşeurilor
 • gestiunea substantelor chimice
 • planul de gestionare a solvenţilor

Societatea pentru o bună desfaşurare a activităţii de gestionare a deşeurilor tehnologice deţine un Depozit de Deşeuri Tehnologice în conformitate cu reglementările de mediu, autorizaţie de mediu nr. 306/20.10.2014.

De asemenea, societatea noastră este acţionar al SC ECO-ROM Ambalaje SA Bucuresti alaturi de alte 12 societaţi producătoare de ambalaje , produse ambalate. Activitatea constă în preluarea obligaţiilor privind atingerea ţintelor actuale şi viitoare cu privire la valorificarea şi reciclarea deşeurilor de ambalaje a companiilor cliente, ce au transferat această responsabilitate conform Directivei nr. 94/62/CE.